Osciloskop je prístroj, ktorý umožňuje na tienidle obrazovky pozorovať tvar ( priebeh ) elektrického signálu ( napätia )  v čase alebo vzájomnú závislosť dvoch alebo viacerých priebehov napätí. Osciloskop nám poskytuje hneď niekoľko informácií o signále a to - tvar, frekvenciu, periódu, amplitúdu, fázu signálu a iné ( prítomnosť alebo neprítomnosť jednosmernej zložky v signále atď.) Pretože na elektrické napätie môžeme previesť rôzne iné veličiny, dajú sa osciloskopy použiť na sledovanie rôznych fyzikálnych javov, čím sú predurčené na použitie nielen v elektrotechnike, ale aj v iných technických a prírodovedných oboroch.

         Osciloskopy delíme na analógové ( ich vznik sa datuje do 1. polovice 20. storočia ) a číslicové ( digitálne ) pracujúce v reálnom čase a s opakovaným vzorkovaním. Ďalšie delenie súvisí s možnosťou sledovať jeden alebo viac signálov súčastne na obrazovke osciloskopu. Na sledovanie dvoch signálov môžeme použiť dvojlúčový alebo dvojkanálový osciloskop. Dvojlúčový osciloskop ( v súčasnosti zriedkavý ) má obrazovku s dvoma kompletnými vychyľovacími sústavami. Ku každej vychyľovacej sústave je pripojená kompletná elektronika jednolúčového osciloskopu a to horizontálna aj vertikálna časť. Sú to dva osciloskopy v jednom. Dvojkanálový osciloskop používa jednolúčovú obrazovku. Tento osciloskop sa od jednokanálového osciloskopu odlišuje len tým, že má dva vstupné deliče a dva zosilňovače. Sledovanie dvoch priebehov z týchto zosilňovačov na jednolúčovej obrazovke umožňuje lektronický prepínač.

         Túto tému si rozdelíme na dvoch podtém, v ktorých si budeme všímať blokové schémy, ale aj jednoduché obvodové riešenie niektorých blokov osciloskopov. Prvá podtéma je venovaná analógovým osciloskopom, druhá podtéma digitálnym osciloskopom. Všimneme si aj základnú výbavu osciloskopov, pomocou ktorej vieme skvalitniť zobrazenie detajlov na sledovanom vstupnom signále, alebo testovať správnosť nastavenia osciloskopu. Týmto otázkam je venovaná podkapitola analógových osciloskopov nazvaná dvojitá časová základňa  a  pomocné obvody osciloskopu.

         Na záver môžeme vysloviť názor, že osciloskop bol, je a aj bude najuniverzálnejší merací prístroj, ktorý by nemal chýbať pri žiadnom navrhovaní, oživovaní, nastavovaní alebo oprave ľubovoľného elektronického zariadenia. Je prirodzené, že výrobcovia neponúkajú len tzv. univerzálne osciloskopy pre všeobecné použitie, ale aj rôzne špeciálne osciloskopy s presne vymedzenou oblasťou použitia. Príkladom tohto tvrdenia môže byť zobrazovacia časť lokátora v leteckej doprave a vyhľadávacom zariadení rádiokomunikačných služieb, alebo tzv. pomalobežné osciloskopy pre sledovanie pomalých dejov v elektroenergetike, v zdravotníctve na sledovanie biopotenciálov ( EEG, EKG )  atď.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu