MODULÁCIA


  Pri bezdrôtovom prenose správ na veľké vzdialenosti sa využíva prenos pomocou elektromagnetického poľa. Toto elektromagnetické pole vzniká, ako sme si už hovorili v predchádzajúcej podtéme, premenou striedavého prúdu pretekajúceho anténou. Vo všeobecnosti platí, že striedavé prúdy s vyšším opakovacím kmitočtom sa premieňajú na elektromagnetické pole ( vlnenie ) s väčšou účinnosťou ako prúdy s nižším opakovacím kmitočtom. Z tohto dôvodu sa musí správa ( nf signál ), ktorú chceme prenášať bezdrôtovo, nejakým vhodným spôsobom premeniť - pretransformovať do oblasti prúdov s vyššími frekvenciami. Dôležitou požiadavkou je pritom, aby proces transformácie neovplyvnil obsah a vlastnosti prenášanej správy. Riešenie tohto problému prináša jeden zo spôsobov transformácie nazývaný modulácia.

  Modulácia je proces, pri ktorom dochádza ku zmene niektorého parametra nosnej vlny podľa zmien modulačného signálu.
  Vo všeobecnosti, každý striedavý signál má tri základné parametre, ktoré ho charakterizujú a to : amplitúdu kmitov, frekvenciu kmitov a fázu.

Časový priebeh striedavého signálu vo všeobecnosti je daný vzťahom:

u = U.sin( wt + j )
U ..... maximálna amplitúda signálu
w ..... kmitočet signálu
j ..... fáza signálu

Na základe uvedeného poznáme tri základné modulácie:
· AMPLITÚDOVÁ [ AM ]
· FREKENČNÁ [ FM ]
· FÁZOVÁ [FM ]

  Medzi frekvenčnou moduláciou a fázovou moduláciou existuje vzájomný vzťah - frekvenčná modulácia vytvára fázovú moduláciu a fázová modulácia vytvára frekvenčnú moduláciu.
  Pre kvalitný proces modulácie - transformácie nízkofrekvenčného signálu do oblasti vysokých frekvencií je potrebné, aby platilo:

w ł 10.W
w ..... kmitočet nosnej vlny
W ..... kmitočet modulačného signálu


  Okrem týchto spomínaných spôsobov modulácie sa používajú aj iné typy modulácie, napr. impulzová amplitúdová, impulzová frekvenčná, modulácia FSK a pod, ktoré využívajú principy základných troch hore uvedených modulácií. Medzinárodne sa jednotlivé typy modulácií označujú písmenom a číslom. Pre zaujímavosť ponúkam výber niektorých medzinárodných označení typov modulácií v nasledujúcej tabuľke.

Výber značiek medzinárodne používaných spôsobov modulácie
A - amplitúdová mudulácia,   F - frekvenčná modulácia
A 0 vf signál bez modulácie, na meracie účely
A 1 vf signál modulovaný prerušovaním v rytme telegrafných značiek, tzv. amplitúdové kľúčovanie, označuje sa tiež CW
A 2 vf signál modulovaný kľúčovaným sínusovým nf priebehom, tzv. tónové kľúčovanie, používa sa len zriedka
A 3 vf signál modulovaný nf signálom, napr. rozhlasový program, používa sa pre rozhlas na DV, SV a KV do 30 MHz, označuje sa tiež AM
A 3a vf signál modulovaný nf signálmy, s jedným postranným pásmom a obmedzenou nosnou vlnou, tzv. jednopásmová prevádzka, používa sa pre rádiotelefónne účely
A 3b vf signál modulovaný dvoma alebo viacerými nf signálmi, pričom každý sa prenáša jedným postranným pásmom, tzv. nezávislá jednopásmová prevádzka
A 3c vf signál modulovaný rozhlasovým programom, signál s jedným postranným pásmom, upravený pre príjem na bežných rozhlasových prijímačoch, tzv. zlučiteľná jednopásmová prevádzka
A 3j vf signál modulovaný nf signálmi, signál s jedným postranným pásmom a úplne potlačenou nosnou vlnou, tzv jednopásmová AM, označuje sa SSB, používa sa pre rádiotelefónne účely
A 4 vf signál modulovaný nf signálmi pre prenos obrazu
A 5 vf signál modulovaný obrazovými frekvenciami pre prenos televízie, signál s čiastočne potlačeným jedným postranným pásmom
F 0 vf signál bez modulácie, na meracie účely
F 1 vf signál modulovaný zmenou frekvencie medzi dvoma medznými frekvenciami v rytme telegrafných značiek, tzv. frekvenčné kľúčovanie
F 2 vf signál frekvenčne modulovaný tónovou frekvenciou a frekvenčne kľúčovaný, tzv. tónové frekvenčné kľúčovanie, v praxi sa nepoužíva
F 3 vf signál frekvenčne modulovaný nf signálom, napr. rozhlasovým signálom, používa sa pre rozhlas na VKV a vysielanie zvukového doprovodu v televízii
F 4 vf signál frekvenčne modulovaný nf kmitočtami pre prenos obrazu
F 5 vf signál frekvenčne modulovaný pre prenos obrazu, používa sa na prenos televíznych programov na decimetrových a centimetrových vlnách, prenos TV prostredníctvom satelitov ( družíc )
F 6 vf signál frekvenčne kľúčovaný dvoma telegrafnými signálmi, pričom sa jeho frekvencia mení medzi štyrmi medznými frekvenciami
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu