SPÄTNÁ  VÄZBA  V  ZOSILŇOVAČOCH

       Spätnou väzbou rozumieme takú elektrickú väzbu medzi stupňami zosilňovača, pri ktorej sa časť energie zosilneného signálu z výstupu zosilňovača vedie opäť na jeho vstup. Podľa veľkosti fázového posunu medzi pôvodným signálom a signálom privedeným z výstupu sa výsledný prenos buď zmenšuje ( vtedy hovoríme o zápornej spätnej väzbe ) , alebo zväčšuje ( vtedy hovoríme o kladnej spätnej väzbe ).
       Záporná spätná väzba zmenšuje harmonické, frekvenčné aj fázové skreslenie, ovplyvňuje vstupnú a výstupnú impedanciu, veľkosť rušivého napätia a zmenšuje citlivosť zosilňovača na zmenu parametrov tranzistora. Kladná spätná väzba pôsobí na spomínané parametre zosilňovača vo väčšine prípadov opačne ako záporná spätná väzba, navyše za určitých podmienok mení zosilňovač na oscilátor.

       Pretože spätná väzba závisí od frekvencie, môže mať zosilňovač v určitom pásme frekvencií zápornú spätnú väzbu a v inej frekvenčnej oblasti kladnú spätnú väzbu. Preto pri zosilňovači so spätnou väzbou je najväčším problémom jeho stabilita, t.j. odolnosť proti rušivému samočinnému kmitaniu.
Na obrázkoch sú znázornené rôzne spôsoby zapojenia obvodu spätnej väzby medzi vstupom a výstupom zosilňovača.

Sériová napäťová spätná väzba Sériová prúdová spätná väzba
1. Sériová napäťová spätná väzba 2. Sériová prúdová spätná väzba
Paralelná napäťocá spätná väzba Paralelná prúdová spätná väzba
3. Paralelná napäťová spätná väzba4. Paralelná prúdová spätná väzba

       Blok označený písmenom  A sa nazýva blok zosilnenia. V ňom je sústredené celé, maximálne zosilnenie zosilňovača. Zosilňuje vstupné napätie u1´ na výstupné napätie u2. Blok označený písmenom  ß  sa nazýva blok spätnej väzby, prostredníctvom ktorého sa dostáva časť napätia z výstupu na vstup zosilňovača. Toto napätie sa označuje ako spätnoväzbové napätie Uß.
       V závislosti od toho, akým spôsobom sa toto spätnoväzbové napätie Uß sníma na výstupe zosilňovača a akým spôsobom sa pripája na vstup zosilňovača, môžu vzniknúť štyri základné spôsoby zapojenia spätnej väzby ako to vidíme hore na obrázkoch.
       Ak sa blok spätnej väzby pripája paralelne k záťaži RZ, bude spätnoväzbové napätie Uß priamo úmerné napätiu na výstupe - ide o napäťovú spätnú väzbu. Ak je blok spätnej väzby v sérii so záťažou RZ, bude Uß priamo úmerné prúdu záťaže I2 - ide o prúdovú spätnú väzbu.
       Ak sa napätie Uß pripája do série so vstupným napätím zosilňovača - hovoríme o sériovej spätnej väzbe, ak je Uß pripojené paralelne ku vstupu - ide o paralelnú spätnú väzbu.
       Pre jednoduchosť si zapamätajme, že názov spätnej väzby "sa tvorí od vstupu po výstup", napr.: sériová napäťová, sériová prúdová a pod.


Vplyv spätnej väzby na vlastnosti zosilňovača

       Spätná väzba ovplyvňuje všetky dynamické vlastnosti zosilňovača. Pre štúdium vplyvu spätnej väzby na vlastnosti zosilňovača použijeme blokovú schému 1 - sériovej napäťovej spätnej väzby. Rozoberieme jej vplyv na tieto vlastnosti zosilňovača :

  1. napäťové zosilnenie AU
  2. stabilitu zosilnenia AU
  3. činiteľ frekvenčného skreslenia kf
  4. činiteľ tvarového ( harmonického ) skreslenia kh
  5. vstupnú a výstupnú impedanciu
  6. stabilitu zosilňovača ako celku

         Všimneme si aj niektoré typické zapojenia záporných spätných väzieb.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu