Tieto stránky sú venované všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o elektroniku, ale hlavne mladým elektronikom. Sú určené študentom SPŠE, ale aj iných škôl, na ktorých sa vyučuje predmet  "Elektronika"  a  "Elektronické obvody". Zahŕňajú časť učiva preberaného na tomto type škôl zo spomínaných predmetov.
Samozrejme nenahrádzajú literatúru doporučenú tou ktorou školou, ale môžu byť akousi pomôckou nie len pre študentov, ale aj pre vyučujúcich. Sám som učiteľom na SPŠ Elektrotechnickej v Košiciach a učím spomínané predmety. 
         Je prirodzené, že spracovať všetky základné témy z tak širokej oblasti ako je "Elektronika" nie je možné v krátkom čase. Jednotlivé témy a podtémy budem doplňovať postupne. Medzi základné témy patria : 
                    napájacie zdroje, zosilňovače, oscilátory, generátory, selektory, základy bezdrôtového prenosu správ. 
        Keďže texty sú určené hlavne mladým študentom a záujemcom o elektroniku, budem sa snažiť ich písať čo najjednoduchším štýlom, no nie na úkor podstaty. Tak isto aj stránky budú robené účelovo, pre čo najjednoduchšiu orientáciu, bez zbytočností.

Poznámka :

Rád by som na tomto mieste požiadal všetkých čitateľov týchto stránok, aby rešpektovali moje autorské práva k obsahu týchto stránok a nepoužívali tieto stránky pre svoje "kvaziautorské" aktivity a neprisvojovali si ich obsah. Ak už použijú obsah stránok na prezentáciu svojich schopností vo vytváraní WWW stránok a nepožiadajú ma o súhlas s použitím obsahu, nech uvedú aj moje meno alebo aspoň odkaz na moje stránky. Medzi slušnými a vzdelanými ľuďmi by to malo byť samozrejmosťou.Zosilňovače
1. Zosilňovacie súčiastky ako dvojbrány   -   vysvetlenie pojmov
  -   admitančná náhrada - náhrada dvojbrány
- náhradný obvod dvojbrány a tranzistora
  -   hybridná náhrada - náhrada dvojbrány
- náhradný obvod dvojbrány a bipolárneho tranzistora
 
2. Základné pojmy a vlastnosti zosilňovačov     -   definícia
  -   rozdelenie
  -   základné pojmy
  -   hlavné technické vlastnosti
  -   skreslenia
  -   pracovné triedy
3. Základné zapojenia tranzistora ako zosilňovača 
4. Návrh jednotranzistorového zosilňovča pomocou charakteristík  -  riešenie kľudového pracovného bodu P0 pomocou charakteristík
   -  riešenie dynamických vlastností graficko-výpočtovou metódou 
5. Teplotná stabilizácia pracovného bodu P0
6. Rozbor vlastností zosilňovača s RC väzbou pre   -   stredné frekvencie
  -   nízke frekvencie
  -   vysoké frekvencie
  -   Millerovú kapacitu 
7. Spätná väzba v zosilňovači a jej vplyv na jeho vlastnosti   -   definízia pojmu a základné typy zapojení SV
  -   vplyv zápornej SV na zosilnenie zosilňovača
  -   vplyv zápornej SV na stabilitu zosilnenia zosilňovača
  -   vplyv zápornej SV na činiteľ frekvenčného skreslenia
  -   vplyv zápornej SV na činiteľ harmonického skreslenia a vstupnú a výstupnú impedanciu
  -   vplyv zápornej SV na stabilitu zosilňovača ako celku
  -   typické zapojenia zosilňovačov so zápornou SV a emitorový sledovač 
8. Výkonové koncové zosilňovacie stupne   -   základné parametre a rozdelenie zosilňovačov
  -   jednočinné koncové stupne s transformátorovou väzbou
  -   dvojčinné koncové stupne s transformátorovou väzbou
  -   dvojčinné koncové stupne s beztransformátorovou väzbou
  -   koncové stupne v triede D a princíp činnost tried G a H
  -   korekčné členy v zosilňovačoch 
9. Jednosmerné zosilňovače              -   všeobecné vlastnosti a základné zapojenia    
             -   mostíkové zapojenia a Darlington    
             -   operačné zosilňovače - OZ   -   všeobecné vlastnosti a charakteristiky
             -       -   základné zapojenia s OZ 
10. Vysokofrekvenčné zosilňovače   -   všeobecná charakteristika
  -   kompenzácie šírky prenášaného pásma frekvencií
  -   kaskódové zosilňovače 
Oscilátory a generátory 1. Rozdelenie a základné vlastnosti oscilátorov
2. Vznik kmitania v oscilačnej sústave
3. Všeobecné podmienky kmitania
4. Harmonické oscilátory a oscilátory LC
5. Frekvenčná stabilita LC oscilátorov
6. Kryštálom riadené oscilátory
7. Oscilátory RC,  oscilátory s kaskádnym radením štvorpólov RC
8. Wienov oscilátor
9. Oscilátor s premosteným T- článkom
10. Generátory neharmonických signálov,  multivibrátory
11. Astabilný preklápací obvod
12. Monostabilný preklápací obvod
13. Bistabilný preklápací obvod
14. Blokovací - relaxačný generátor
15. Schmittov preklápací obvod
16. Generátory pílovitých signálov
Logické obvody 1. Tranzistor ako spínač
2. Tranzistor ako zosilňovač impulzného signálu
3. Realizácia logíckých obvodov technikou RTL, DTL, TTL a CMOS
Pamäte 1. Pamäte
2. Pamäte ROM
3. Pamäte RAM
Selektory 1. Obvody na výber a tvarovanie signálov
2. Frekvenčné selektory
3. Ovody na úpravu frekvenčného spektra signálu
4. Amplitúdové selektory
5. Komparátory
6. Obmedzovače amplitúdy
7. Obvody na úpravu dynamiky signálu
8. Časové selektory
9. Obvody na úpravu časového priebehu signálu
Rádiotechnika
1. Bezdrôtový prenos správ   -   správy  a signály
  -   vlastnosti elektromagnetického poľa
  -   antény   -   rozdelenie a vlastnosti
  -   typy
  -   spôsoby šírenia DV, SV, KV, VKV
2. Modulácia   -   vysvetlenie pojmu
  -   amplitúdová
  -   frekvenčná
  -   fázová
3. Demodulácia
Zdroje
1. Sieťové napájacie zdroje - všeobecne
2. Jednocestný usmerňovač s odporovou záťažou
3. Dvojcestný usmerňovač s odporovou záťažou
4. Mostíkové zapojenie usmerňovača s odporovou záťažou
5. Jednocestný usmerňovač s vyhladzovacím kondenzátorom
6. Dvojcestný usmerňovač s vyhladzovacím kondenzátorom
7. Mostíkové zapojenie usmerňovača s vyhladzovacím kondenzátorom
8. Porovnanie jednotlivých typov usmerňovačov
9. Filtre v napájacích zdrojoch
10. Stabilizátory napätia
11. Parametrické stabilizátory napätia
12. Spätnoväzobné stabilizátory napätia
13. Stabilizátory prúdu
14. Parametrické stabilizátory prúdu
15. Spätnoväzobné stabilizátory prúdu
16. Zdvojovače napätia
17. Násobiče napätia
Iné elektronické
zariadenia
  1. Osciloskopy - analógové - bloková schéma
- vstupný delič
- vstupný zosilňovač
- elektronický prepínač
- oneskorovacia linka
- koncový zosilňovač vertikálneho vychyľovania
- obvody synchronizácie
- časová základňa
- koncový zosilňovač horizontálneho vychyľovania
- napájacie obvody
- pomocné obvody
- pracovné režimy časovej základne
- dvojitá časová základňa
      - digitálne - bloková schéma
- vzorkovanie v reálnom čase
- vzorkovanie opakované náhodné
- vzorkovanie opakované postupné
    2. Generátory sínusových piebehov  
    3. Záznekové generátory a Vobléry  
    4. Laboratórne generátory - delenie a vlastnosti  
  V tejto časti "pod čiarou" sa budú vyskytovať témy a podtémy , ktoré môžu slúžiť študentom ako doplňujúce, rozširujúce učivo.

<
Oscilátory a generátory 1. Obvod   NE 555
Rádiotechnika 1. Spôsoby šírenia DV, SV, KV, VKV


    Vzhľadom na to, že dostávam žiadosti o publikovanie rôznych zapojení a zatiaľ sa tejto činnosti sám nevenujem, uvádzam niekoľko adries, na ktorých si záujemcovia určite najdu to čo hľadajú.  Pokiaľ viete aj o iných adresách s podobným zameraním, prosím zašlite mi ich na moju mailovú adresu.
Zapojenia z elektroniky
:    Xolab  Belza  Stránka rádioamatérov  Schémy  Elektronika cz  Elektronika kvalitne  Konstrukt

 
    CNW:Counter!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu